Mateřská škola Čakovice III., Schoellerova 936, 196 00 Praha 9 – Čakovice

MŠ Čtyřlístek-Schoellerova 936/28

Provozní řád školní jídelny MŠ na rok 2023/2024

Mateřská škola IČO: 751 165 29
Adresa a sídlo školy: Mateřská škola Čakovice III., Schoellerova 936, 196 00 Praha 9 – Čakovice
Ředitelka: Ludmila Vargová
Telefon: +420 733 503 004
e-mail: ms.cakovice3@seznam.cz
Vedoucí školní jídelny: Iveta Čechová
Mobil tel.: +420 734 137 589
Zřizovatel: MČ Praha – Čakovice

 

 

Zásady provozu:

•Provoz ŠJ se řídí zákonem č. 561/2004Sb., školský zákon v platném znění a zákonů č. 76/1978Sb., č 390/1991Sb., č. 258/2000Sb. o školním stravování, vyhlášek č. 48.107/2005 Sb. o školním stravování a č. 84/2005Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, vše ve znění platných předpisů. Je dodržován HACCP.

•Základní předpisy a vyhlášky jsou k dispozici v ředitelně školy.

•ŠJ MŠ zajišťuje stravování dětí.

•Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny.

•V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ je třeba dítě odhlásit nejpozději v příslušný den do 08:00 hod., potom stravné rodič nehradí. V opačném případě, tedy dítě nepřítomné v MŠ není odhlášeno do 08:00 hodin příslušného dne, rodiče na příslušný den stravné hradí.

•Jídlo dětem vydávají paní kuchařky. Děti jsou učitelkami vedeny k sebeobsluze.

•Během konzumace jídel ve třídách vykonávají nad dětskými strávníky paní učitelky aktivní pedagogický dozor.

•Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

•Dnem 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům ( v ČR upravuje Vyhláška 113/20005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, §8 odst.10). Předpis stanovuje specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u některých spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti, představující nebezpečí pro zdraví (viz. příloha Informace o označování alergenů na jídelním lístku).

•Nesnědené jídlo strávník vrací společně s použitým nádobím na určené místo.

•Vynášení obědů z MŠ je zakázáno.

•Škola nepřijímá potraviny od rodičů ani se nesamozásobuje zeleninou a ovocem.

Vážení rodiče, do MŠ se nesmí nosit pro ostatní děti dorty a různé moučníky pečené doma.

 

Provoz ŠJ MŠ:
Svačina: 08:45 hod.
Oběd: 11:45 hod.
Svačina: 14:30 hod.

Čas na podávání jídel je možno posunovat v rozpětí cca 20 minut v návaznosti na program dětí.

 

Pitný režim:

•Po celou dobu provozu je pitný režim zajištěn formou ovocných šťáv (pokud dítě požádá – může dostat neochucený nápoj).

•Po 07:00 hodině doplňují čaj do termosů ve třídách paní kuchařky.

•Pobyt na zahradě je hlášen paní kuchařkám předem, aby mohly pro pobyt dětí na zahradě připravit termos s čajem (šťávou).

•Na zahradu donášejí termos paní kuchařky a paní učitelky doplňují dětem jejich vlastní lahvičky.

•Paní učitelky termos odnášejí zpět do školní kuchyně k jejich údržbě a umytí.

Výše stravného

Výše platby za stravování je pro období školního roku 2023 – 2024 stanovena následovně:

Děti celodenní stravování (do 6 let):                             50,-Kč/den

Bez odpolední svačiny do 6 let (děti odcházející z MŠ po obědě): 41,-Kč/den.

Děti celodenní stravování (do 7 let):                             53,-Kč/den

Bez odpolední svačiny do 7 let (děti odcházející z MŠ po obědě): 44,-Kč/den.

Případné změny výše platby za stravování budou oznámeny zákonným zástupcům i zaměstnancům MŠ s předstihem jednoho měsíce.

 

Placení stravného

 • na účet školy, číslo: 0112719319/0800.
 • Variabilní symbol je každému dítěti přidělen (stejný na platbu úplaty),variabilní symbol obdrží každý rodič (zákonný zástupce) od vedoucí školní jídelny.
 • Úhradu stravného na příslušný měsíc uhradí zástupci dítěte i zaměstnanci MŠ vždy nejpozději do 15. dne v aktuálním měsíci.
 • Doklad o zaplacení stravného předkládá ke kontrole zákonný zástupce dítěte třídním učitelkám na požádání, a to v případě, že v termínu do 15. dne příslušného měsíce nejsou peníze za stravování na BÚ školy.
 • Odhlášky ze stravování
 • Na přechodnou dobu se odhlášení stravování v MŠ zajišťuje osobně nebo telefonicky na číslech  jednotlivých  tříd nebo v aplikaci LAYLE den předtím, nejpozději však do 08:00 hod. příslušného dne.
 • V případě, že dítě není odhlášeno den předem nebo nejpozději do 08:00 hodin příslušného dne, rodiče na příslušný den stravné hradí.
 • Neodhlášené stravné je strávníkovi účtováno. 

  Stav účtu každý strávník může zjistit:

  • Telefonicky na čísle +420 734 137 589 (vedouci školní jídelny – I. Čechová) nebo lze využít emailové komunikace ms.cakovice3@seznam.cz
  • Na vyžádání zákonného zástupce: písemný přehled odebraných obědů.
  • O stavu účtu nepodávají informace učitelky MŠ.

   

  Vyúčtování na konci školního roku

  Bude provedeno u odchozích dětí na příslušný bankovní účet, případně dle požádání kdykoliv.

   

  Doba prázdnin, případně mimořádná volna

  V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech budou zákonní zástupci s předstihem informováni na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd a na webových stránkách školy nebo v aplikaci LYFLE.

  Jídelní lístek

  Na každý týden je vyvěšen na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd MŠ. A dále je jídelní lístek vyvěšován na webových stránkách MŠ nebo v aplikaci LYFLE.

  Dotazy, připomínky

  Případné dotazy, podněty, připomínky a stížnosti můžete podat či řešit přímo s vedoucí ŠJ nebo ředitelkou školy.

  Provozní řád školní jídelny je závazný pro všechny zaměstnance školy, dále pro všechny děti přijaté do nadepsané MŠ i pro jejich zákonné zástupce a nabyl účinnosti dne 01.09.2021.

   

   

  31.08.2023                                    Ludmila Vargová, ředitelka školy